İhracatçı beyanı (Atr li mallar için / Menşe şaadetnamesi yerine)

 

A N T E T L İ    K A Ğ I T’ A   –   O R J İ N A L  İ S T E N İ Y O R

Türkçe

( İlave gümrük vergisi için )

İhracatçı Beyanı

Aşağıda imzası bulunan ben, ....... tarihli ............ sayılı faturada belirtilen  ................................... tanımlı eşyanın

........................ menşeli olduğunu ve üreticisinin ..................... ülkede yerleşik  ................... firması olduğunu beyan ederim.

İstenildiğinde, ilgili kamu otoritesine bu beyanı destekleyecek tüm kanıtları sağlamayı taahhüt ederim.

Tarih ve Yer   

İmza sahibinin adı, firmadaki pozisyonu ve imzası

 

For English

( For additional customs tax )

Exporter's Declaration

I, the undersigned, declare that the goods named as ........... listed in this invoice ............................ (date and

number) originate in ......................... and produced by ........ (name of the firm) in ............. (name of country)

I undertake to make available to the related public authorities any further supporting documents they require.

Place and date

Name, title and signature

 

 

  • 4/3/2018 9:57:19 AM